EnglishSwedish

Avtalsvillkor

STOCKPHOTOMEDIA Varumärken och logo

De varumärken, logotyper och tjänster som används och finns till beskådande på STOCKPHOTOMEDIA är STOCKPHOTOMEDIA:s officiella varumärken, dess dotterbolag och filialer. STOCKPHOTOMEDIA:s varumärken får endast användas offentligt med tillåtelse av STOCKPHOTOMEDIA efter föregående underrättelse och efter att medgivande har beviljats. Om inget annat har meddelats beviljar STOCKPHOTOMEDIA inte några uttryckliga eller underförstådda rättigheter gällande patent, upphovsrätt, varumärken eller trade secret-information.

Obehörigt användande och förfogande

Det är inte tillåtet att utan begränsning använda BILDER som varumärke eller servicemärke i pornografiskt eller olagligt syfte, i syfte att förtala, kränka någons rättigheter till integritet eller publicitet, att inkräkta på upphovsrätt, varumärkesnamn, varumärke eller servicemärke gällande person eller enhet. Obehörigt bruk av något slag innebär inkräktande på upphovsrätt och berättigar STOCKPHOTOMEDIA till utövande av alla rättigheter och erhållande av kompensation under applicerbara upphovsrättslagar, inklusive domstolsföreläggande för att förhindra ytterligare nyttjande och rätt att söka ekonomisk ersättning mot alla användare och förmånstagare gällande sådant bruk. Att avstå begränsar ej på något sätt STOCKPHOTOMEDIA:s rättigheter eller kompensation i anslutning till obehörigt bruk.

Användande av denna webbsida

Denna webbsida ägs och drivs av STOCKPHOTOMEDIA. Alla fotografier, bilder och relaterat material i alla medier tillhandahållna av STOCKPHOTOMEDIA härunder, inklusive relaterade texter, rubriker eller information, hädanefter kollektivt refererade till som BILDER, ägs av STOCKPHOTOMEDIA och av dem som tillhandahåller våra fotografier, medlemmar i vår community.

Alla BILDER skyddas av svenska och internationella upphovsrättslagar.

Användaravtal för webbsida

Genom att använda denna webbsida och/eller ladda ner material därifrån, förbinder du dig att åtfölja detta Avtals bestämmelser och villkor.

Detta Avtal riktas till dig, och om du använder denna webbsida för en klients räkning, även till dig såväl som till alla dina klienter. Vi förbehåller oss rätten att närhelst genomföra ändringar i detta Avtal, utan föregående underrättelse. Ditt användande av denna Webbsida blir föremål för den mest aktuella och uppdaterade versionen publicerad på webbsidan då du använder den. Genom att använda denna webbsida eller ladda ner, ladda upp eller på något sätt använda några BILDER listade under STOCKPHOTOMEDIA:s domän, förbinder du dig att åtfölja detta Avtals villkor och krav. Skulle du motsätta dig något som framläggs häri, ombeds du att upphöra med ditt användande av denna Webbsida och radera alla data som du har laddat ner.

STOCKPHOTOMEDIA kan omedelbart häva alla beviljade licenser utan föregående varning om du underlåter att efterleva villkoren och kraven i detta Avtal. Om en licens återkallas, förbinder du dig således att upphöra med användandet av denna webbsida och tillhörande BILDER, att radera alla BILDER och alla kopior från all media och förstöra alla övriga kopior med omedelbar verkan. Ditt bruk av denna webbsida och alla BILDER skall efterlevas enligt alla tillämpbara lagar. STOCKPHOTOMEDIA kan begränsa eller förvägra dig tillgång till denna webbsida när som helst, eller begränsa eller avlägsna användandet av alla BILDER av vilken anledning som helst, och kan ersätta BILDER med andra BILDER, och du förbinder dig härmed att upphöra med allt nyttjande av dessa BILDER efter underrättelse från STOCKPHOTOMEDIA med omedelbar verkan.

Trots våra yttersta ansträngningar att tillhandahålla korrekt information så kan denna webbsida innehålla tekniska eller andra misstag, felaktigheter eller stavfel. Utöver detta kan denna webbsida och alla BILDER inkludera historiskt och kulturellt viktiga bilder och texter, vilka kan innehålla ämnen som reflekterar sociala attityder och omständigheter gällande en särskild tidpunkt eller lokalisering. Du bör vara medveten om att din sökning kan innebära resultat innehållande material som kan verka opassande i sitt sammanhang, eller text som kan uppfattas som stötande. Du ansvarar själv för avgörandet om beslutet att använda vissa BILDER fordrar tillstånd från en tredje part eller en licens för ytterligare rättigheter, och du bör inte enbart förlita dig på informationen som tillhandahålls av STOCKPHOTOMEDIA eller dess medlemmar. Om du är osäker på huruvida ytterligare Tredje Parts-Registrering är nödvändigt i det aktuella fallet, så är du själv ansvarig för uppsökande av utförlig information och råd från kompetent, yrkeskunnig personal eller juridisk expertis inom denna typ av rättigheter.

STOCKPHOTOMEDIA och PHOTOGRAPHERS anstränger sig att inom rimliga gränser efterleva och lösa alla frågeställningar rörande potentiell upphovsrätt och varumärken tillgängliga på den svenska och den internationella marknaden. Medan ansvaret för de uppladdade bilderna helt vilar på fotografen och denne alltjämt är den som äger upphovsrätten till innehållet på alla sina bilder, så gör vi vårt bästa att identifiera och lösa alla eventuella problem gällande upphovsrätts- eller varumärkesintrång.
Om du har lokaliserat en fil som utgör en sådan överträdelse, var vänlig och meddela oss detta så att vi kan vidta nödvändiga åtgärder.

Denna webbsida innehåller både BILDER som visar synliga vattenstämplar (Watermarked BILDER) och BILDER som inte visar några synliga vattenstämplar (Non-Watermarked BILDER). STOCKPHOTOMEDIA möjliggör sökande av, granskande och användande av Watermarked BILDER endast på det sätt som beskrivs nedan. Om du har registrerat ett STOCKPHOTOMEDIA-konto och STOCKPHOTOMEDIA har godkänt din registrering, kommer Non-Watermarked BILDER att göras tillgängliga för dig, vilka endast får användas enligt beskrivning nedan. STOCKPHOTOMEDIA förbehåller sig rätten att när som helst häva din formella behörighet att granska, ladda ner och använda BILDER och den information som finns tillgänglig på denna webbsida, och att du därmed godkänner att omedelbart upphöra med användandet av densamma efter erhållande av skriftligt besked från STOCKPHOTOMEDIA att göra så. Alla rättigheter som inte specifikt beviljats under detta Avtal reserveras för STOCKPHOTOMEDIA. Utöver detta tillåter vi inte heller bruk av automatiserad mjukvara eller annan crawling-teknik för sökande på vår webbsida och/eller för att hämta BILDER eller annan relaterad information.

Användande av watermarked BILDER

BILDER inkluderar, utan begränsning, alla digitala BILDER och all relaterad textinformation (inklusive rubriker och credits). BILDER inkluderar synliga och elektroniskt vattenstämplade och upplösningsreducerade BILDER (Non-Watermarked or Watermarked BILDER) eller BILDER av högre upplösning utan vattenstämplar (Non-Watermarked BILDER). På villkor att du följer detta Avtal beviljar STOCKPHOTOMEDIA dig en begränsad licens för att kunna ladda ner Watermarked BILDER enbart i syfte att värdera huruvida du önskar införskaffa en licens för Non-Watermarked BILDER, i enlighet med normen för bestämmelser och villkor applicerbara för ditt bruk. Du får inte använda några Watermarked BILDER i det slutliga material som distribueras inom ditt företag eller några andra produkter som distribueras utanför ditt företag eller till offentligheten, eller online eller på annat elektroniskt distributionssätt. Du får inte modifiera, förbättra eller avlägsna någon synlig eller elektroniskt vattenstämpel, eller ta isär, kasta om, arrangera om eller dekompilera några BILDER. Förutom denna begränsade, interna prövning och försöksanvändning beviljar STOCKPHOTOMEDIA inga andra rättigheter och du får inte distribuera, sublicensera eller tillgängliggöra för annat bruk några Watermarked BILDER.

Användande av non-watermarked BILDER och restriktioner

Non-Watermarked, högupplösta bilder som du laddar ner kan användas till att tillverka konstnärliga trycksaker, på webbsidor, i tidskrifter, böcker eller broschyrer, informationsblad eller annat reklam- eller informationsmaterial i antingen tryckta eller elektroniska media, i film och videopresentationer, reklamfilm, så länge det föremål i vilket bilden figurerar inte inkräktar på någon av restriktionerna enligt nedan. Listan är inte komplett och skulle du vara osäker på något rörande hanteringen av bilderna på lämpligt och korrekt sätt, var vänlig e-posta vår support på adress support@stockphotomedia.com för assistans.
Webbmallar, gratulationskort och vykort avsedda för försäljning, t-shirts, muggar, musmattor och andra produkter där en bild på ett essentiellt sätt är infogad, avsett för försäljning eller distribution till mer än en klient, är att betrakta som vidareförsäljning. Användning av STOCKPHOTOMEDIAS BILDER i detta syfte är strängt förbjudet. Det är inte heller tillåtet att göra en BILD tillgänglig på en webbsida för nedladdning, även om du kan använda bilden i ett sammanhang på så många webbsidor du vill och för hur många klienter som helst. För bruk på webben får du inte använda någon BILD med en bredd överstigande 800 pixlar.

Om du använder BILDER för tryckmaterial får antalet kopior inte överstiga 500 000.
Kopior utöver detta bidrar till ytterligare royalties till en kostnad av 0.01 Euro per kopia. Du får modifiera BILDER på det sätt du behöver för reproduktion eller inkludera dem i dina egna personliga kreationer.

Inga av våra BILDER får återsäljas eller omdistribueras på något sätt eller göras tillgängliga för omdistribution eller återförsäljning av en tredje part, utan att tillstånd för detta dessförinnan har sökts och beviljats.

Att köpa högupplösta BILDER (förvärvande av licens) innebär inte överförande av upphovsrätten. Du får inte hävda att den BILD du använder är din egen och du får inte sälja, licensera för användning eller på något annat sätt distribuera en BILD för återanvändning. Vi rekommenderar att du refererar till och ger credit till agenturen och fotografen när du använder en BILD. Genom att göra detta förhöjs STOCKPHOTOMEDIA:s företagsprofil, i vilken du själv är en integrerad part, och du hjälper även till att flytta fram din egen position som en del av din community som genom expansion utökas både gällande kvantitet såväl som kvalitet.
Lägg märke till att somliga BILDER har som krav att du hänvisar till upphovsmännen (till exempel arkitektoniska bilder). Om beskrivningen av den BILD du använder specificerar att du måste uppvisa en upphovsrättslinje så får du bara använda denna BILD om du kan uppge en sådan.

Barn (personer under 18 års ålder)

Barn är inte lämpliga användare av denna webbsida utan handledning och de ombes därför att inte registrera sig för ett konto eller inkomma med någon personlig information till oss. Genom att använda denna webbsida utan handledning och/eller genom att registrera sig för ett konto så bekräftar man att man är 18 år eller äldre.

Känsligt material

Inga av STOCKPHOTOMEDIA beviljade licenser utgör ett medgivande att BILDER är kompatibla för bruk tillsammans med annat material. Du står själv som ansvarig för bruket av BILDER i kombination med annat material, och du förbinder dig att inte använda BILDER i samband med känsliga teman utan att i förväg införskaffa STOCKPHOTOMEDIA:s skriftliga medgivande. Du måste kontakta STOCKPHOTOMEDIA för ytterligare information före bruk av BILDER i samband med känsliga ämnen.
Varje fotograf som bidrar till vår webbsida och community är själv helt och hållet ansvarig för det material han/hon laddar upp. Genom att ladda upp filer förbinder du dig till all upphovsrätt gällande din BILD och du har tidigare införskaffat en Modellöverlåtelse - Model Release - från varje identifierbart människoansikte som inkluderas i bilden. Detta inkluderar barn, avlidna eller deras anhöriga/representanter, människor med annat språk och ursprung och i fall där en förälder, förmyndare eller annan auktoriserad individ eller enhet bör läsa, godkänna och underteckna en Model Release – Modellöverlåtelse.
STOCKPHOTOMEDIA kommer inte att hållas ansvarig för något av det material som du laddar upp på webbsidan.

Modell- och egendomsöverlåtelse

Rättigheterna som STOCKPHOTOMEDIA beviljar dig inkluderar inte någon licens för någon person, plats, egendom, fastighet eller annat innehåll eller stoff beskrivet i BILDER, vilka kan bli föremål för upphovsrätt, varumärke, publikationsrätt, moraliska rättigheter, egendomsrättigheter eller andra rättigheter tillhörande tredje parter. STOCKPHOTOMEDIA representerar inte och erbjuder inga garantier för att man äger eller licenserar några rättigheter, inte heller beviljar STOCKPHOTOMEDIA dig några rättigheter inkluderande upphovsrätt, varumärke, publikationsrätt tillhörande någon person, plats, egendom, fastighet eller annat innehåll eller stoff i någon BILD. STOCKPHOTOMEDIA representerar eller erbjuder heller inga garantier gällande riktigheten i någon av den information som medföljer BILDER. Du är själv helt och hållet ansvarig för avgörandet om ditt användande av BILDER kräver något tidigare medgivande från en tredje part eller licens för några rättigheter utöver detta, och du bör inte enbart förlita dig på den information som tillhandahålls av STOCKPHOTOMEDIA. Om du är osäker på huruvida ytterligare rättigheter behövs för ditt användande så är du själv ansvarig för uppsökande av kompetent juridisk rådgivning för detta ändamål.
Dessutom bör ett formulär för Modellöverlåtelse laddas upp av fotografer och medlemmar av STOCKPHOTOMEDIA:s community, vilket bekräftar att de individer som inkluderas i deras BILDER har undertecknat ett skriftligt avtal. Genom att ladda upp detta dokument intygar fotograferna att informationen däri är komplett och riktig.

Om en BILD har betecknats som Modellöverlåten så betyder detta att alla och envar av de individer som inkluderas i denna BILD har undertecknat ett överlåtande som tillåter reproduktion av denna BILD, och är föremål för de restriktioner som framställts i detta Avtal, inkluderande, utan begränsning, användning i känsliga ämnen. Om STOCKPHOTOMEDIA felaktigt uppger att en BILD är Modellöverlåten utan att så är fallet, kommer STOCKPHOTOMEDIA:s ansvarsskyldighet att begränsas av den summa som du har betalat STOCKPHOTOMEDIA för bruket av nämnda BILD. Om en BILD beskriver en person och används på ett sätt som underförstått antyder bruk av eller godkännande av en produkt eller service av denna modell, så måste du markera att personen på bilden är en modell och att denna modell endast används i illustrativt syfte. Licens beviljad av STOCKPHOTOMEDIA är villkorlig gällande all nödvändig Tredje Parts-Registrering, överlåtelser och tillstånd. Dessutom förbinder du dig härmed att tillhandahålla STOCKPHOTOMEDIA med bevis för sådana överlåtelser och tillstånd om så begärs.

Bilder endast för redaktionellt ändamål

En del av bilderna som finns på Fotomedia (Stockphotomedia) innehåller ansikten/människor och/eller varumärken/sevärdheter/logotyper/konst/etc. som går att känna igen. Dessa är tillgängliga för försäljning, utan gällande Egendoms- och/eller Modellöverlåtelser. I sådana fall kommer det att finnas en notering nära bilden med texten:

“Endast för redaktionellt ändamål”

Bilder for redaktionellt ändamål får endast användas av behörig massmedia, som förutsätts vara opartisk och som når en stor, anonym publik.

"Anonym" definieras som tillgänglig för alla i spridningsområdet.

"Stor" är ett något vagt begrepp, men en upplaga på 2,000 kan ofta ses som ett minimum. Mediet får innehålla annonser.

Allmänt accepterat redaktionellt bruk inkluderar följande:

• Tidningsartiklar och specialartiklar som har en koppling till användandet av bilden (bildens användning).
• Internet- (webb-) artiklar och specialartiklar som har en koppling till användandet av bilden (bildens användning).
• Böcker som handlar om ämnet.

Om du inte är säker på om ändamålet endast är redaktionellt eller om du känner en tveksamhet, vänligen skicka ett E-mall till oss på info@stockphotomedia.com och fråga om råd.

Registrering av STOCKPHOTOMEDIA-konto

För att beviljas tillträde till våra BILDER såväl som att kunna ladda upp bilder, så behöver du ansöka om ett STOCKPHOTOMEDIA-konto och därmed även samtycka till att tillhandahålla komplett, sann och riktig information. STOCKPHOTOMEDIA förbehåller sig total beslutsrätt över huruvida du beviljas ett konto och du samtycker till åtkomst av de auktoriserade delarna av Webbsidan och ditt konto, endast genom användande av det kontonummer och lösenord som tillhandahålls av STOCKPHOTOMEDIA. Du ansvarar för att hålla ditt kontonummer och/eller lösenord konfidentiellt, om så är tillämpligt, och du får inte på något sätt distribuera dessa accessdata eller tillåta andra användare att använda dessa data för att få tillträde till denna webbsida. Du samtycker till att ta rimliga och lämpliga steg för att förhindra att andra får tillträde till dina data och till att underrätta STOCKPHOTOMEDIA om obehörigt tillträde eller behov av uppdatering eller för att vägra någon av dina anställda eller klienter tillträde. Du hålls ansvarig för ersättning av alla BILDER nedladdade av andra användare som använder ditt konto, med eller utan ditt tillstånd eller vetskap, innan du underrättat STOCKPHOTOMEDIA om sådant obehörigt användande. Du förbinder dig härmed till att inte förvärva några användarrättigheter, ägarskap eller annat dylikt som ett resultat av bruk av något STOCKPHOTOMEDIA-konto eller webbsida, eller relaterade tjänster.

Observera att fotografer som har laddat upp fotografier förbinder sig att lämna innehållet på stockphotomedia.com i åtminstone 6 månader. Detta oavsett om fotografen önskar avsluta sitt konto.

Konton inaktiva över två år kan komma att rensas bort.

Anmälan om upphovsrättöverträdelse

STOCKPHOTOMEDIA förbehåller sig rätten att avsluta konton tillhörande användare som kränker intellektuella egendomsrättigheter tillhörande andra. Om du tror att ditt arbete har använts eller kopierats på ett sådant sätt att det utgör en upphovsrättsöverträdelse och att en sådan överträdelse har begåtts på STOCKPHOTOMEDIA:s webbsida, var vänlig och framställ detta i form av en anmälan till STOCKPHOTOMEDIA innehållande en fysisk eller elektronisk signatur av ägaren till upphovsrätten, eller en person auktoriserad att agera för ägarens till upphovsrätten vägnar, tillsammans med en beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbetet vilket du hävdar har kränkts och identifikation av materialet i det arbete som man har gjort intrång i, med en beskrivning av var det material du hävdar har kränkts är lokaliserat på STOCKPHOTOMEDIA:s webbsite, och tillräckligt med information för att STOCKPHOTOMEDIA ska kunna kontakta dig, såsom din fysiska adress, telefonnummer och mejladress. Detta måste åtföljas av ett yttrande att du i god tro inte tror att det material du identifierat har auktoriserats av ägaren till upphovsrätten, dennes ombud, eller enligt lagen, tillsammans med ett yttrande av dig att informationen i din anmälan är riktig och du, i enlighet med lagen om mened, är ägaren till upphovsrätten eller auktoriserad att agera å upphovsrättsägarens vägnar.

Upphovsrätt

Fotografen bekräftar att STOCKPHOTOMEDIA inte tillåter några BILDER eller annat material att inkräkta på något patent, varumärke, upphovsrätt, rätt till integritet, rätt till publicitet, eller någon annan applicerbar lag eller annan patentskyddad rättighet att laddas upp på dess Webbsida lokaliserad på STOCKPHOTOMEDIA.

Genom att ladda upp sina BILDER garanterar därmed fotografen att han/hon äger alla patentskyddade rättigheter inklusive upphovsrätten i och till denna BILD. Fotografen beviljar härmed STOCKPHOTOMEDIA en icke-exklusiv licens att publicera dessa BILDER på sin webbsida, lokaliserad på STOCKPHOTOMEDIA, och beviljar dessutom STOCKPHOTOMEDIA rätten att sublicensera dessa BILDER till STOCKPHOTOMEDIA:s medlemmar i överenskommelse med bestämmelser och villkor i STOCKPHOTOMEDIA:s Avtal, och en kopia av detta Avtal som fotografen bekräftar att han/hon har emottagit, läst och godkänt.

Parterna samtycker härmed till att envar och alla rättigheter inklusive titel och upphovsrätt, i eller till uppladdade BILDER, ska behållas av Fotografen och att ingen titel eller upphovsrätt blir eller har blivit överförd eller beviljad på något sätt till STOCKPHOTOMEDIA eller någon tredje part. Fotografen accepterar att ingen valuta eller ekonomisk kompensation är honom/henne skyldig eller fordras av Fotografen av STOCKPHOTOMEDIA eller någon av dess direktorer/styrelsemedlemmar, representanter, anställda, partners, ombud eller medlemmar för de rättigheter beviljade häri av Fotografen. Medan STOCKPHOTOMEDIA bekräftar att dess policy är att tillhandahålla Fotografen med viss betalning närhelst BILDER som laddats upp av Fotografen laddas ner, så godkänner parterna härmed att STOCKPHOTOMEDIA kan komma att modifiera en sådan policy emellanåt, allteftersom rimliga affärsmålsättningar kan erfordra detta.
För närvarande kan varje Fotograf fordra att erhålla betalning för sin behållning på STOCKPHOTOMEDIA och STOCKPHOTOMEDIA förbinder sig att betala via PayPal och Moneybookers, eller liknande transaktioner, var 3:e månad eller en gång då saldot överstiger 60 Euro och Fotografen har inkommit med betalningsbegäran via Webbsidan eller via mejl.

STOCKPHOTOMEDIA är berättigat att noggrant analysera alla detaljer och loggar tillhörande Fotografen, såväl som dennes nedladdningar och försäljning på Webbsidan. I händelse av tvivel från STOCKPHOTOMEDIA:s sida, har STOCKPHOTOMEDIA rätt att fördröja sådan betalningsbegäran till dess att alla detaljer har gåtts igenom till full belåtenhet.

Fotografen godkänner att varken STOCKPHOTOMEDIA eller någon av dess direktorer/styrelsemedlemmar, representanter, anställda, partners eller ombud ska hållas ansvariga för några skador, vare sig direkta eller indirekta, betydelsefulla eller av underordnad betydelse, som härrör från bruk av eller oförmåga att använda BILDER. Fotografen accepterar dessutom att han/hon är ansvarig för ifrågasättande av en tredje part gällande upphovsrätten i BILDER.

Medlemmar får inte ladda upp innehåll till vilket de inte äger upphovsrätten.

Stycke för gratis bilder

Fotografer får inkomma med bilder som kan användas i vår avdelning för gratis bilder och alla sådana bilder täcks av vår vanliga Royalty-fria Licens. Fotografen som inkommer med en sådan bild är ansvarig för denna bild och därmed beviljar denne tillstånd för STOCKPHOTOMEDIA att göra bilden tillgänglig och gratis för registrerade kunder. Under den period som bilden är tillgänglig kommer STOCKPHOTOMEDIA inte att debitera kunder för nedladdning av sådana filer och ingen förtjänst kommer att tillfalla kontot tillhörande den fotograf som donerar bilden.
Alla bilder som insänds kommer att behandlas och beslut kommer att fattas av STOCKPHOTOMEDIA:s administrativa avdelning, som förbehåller sig rätten att välja ut endast de bilder som de anser vara lämpliga. Fotografen som tillhandahåller bilder får avlägsna rättigheten till bilden i sektionen för Gratis bilder utan att först ha mottagit skriftligt tillstånd från STOCKPHOTOMEDIA.

Royalty-fritt fotografilager

Royalty-fri innebär att du betalar för bilden endast en gång efter vilken du kan använda den så ofta du vill med några få restriktioner. Med andra ord, frånsett den initiala avgiften finns det inga ytterligare licensavgifter eller övriga royalties att betala.
Lägg märke till att maxantalet för kopior av tryckmaterial är 500 000 kopior.
Kopior utöver detta bidrar till ytterligare royalties till en kostnad av 0.01 Euro per kopia.
Den royalty-fria licensen beviljas enbart för högupplösta, icke-vattenstämplade BILDER, de som köps genom att man laddar ner dem. Alla andra versioner, de små vattenstämplade och icke-vattenstämplade miniatyrerna som är synliga på den officiella webbsidan, är helt och hållet upphovsrättsskyddade.

Detta är en 1-personslicens och beviljas dig som designer, din arbetsgivare (klient) eller andra personer anställda av dig.

Återbetalningspolicy

Du kan begära återbetalning av ditt inköp/krediter inom 30 dagar från inköpsdatum. Observera att detta är möjligt endast om du kan avlägsna alla BILDER använda i olika designer omedelbart, och att du har möjlighet att lämna ett giltigt skäl till din begäran.

Om du har laddat ner en bild som inte är användbar på grund av dålig kvalitet, var vänlig kontakta oss för återbetalning av alla de utgifter du haft för nedladdningen av denna bild. Om det inte går att ladda ner en bild så kommer vi att ersätta dig för dina utgifter under förutsättning att STOCKPHOTOMEDIA kan fastställa att du inte haft möjlighet att ladda ner bilden på ett lyckat sätt. Om flera utgifter har tillfallit ditt konto till följd av multipla misslyckade försök att återfå en fil, så bör du mejla vår support för att erhålla full ersättning av dina utlägg.

Upphovsrättsöverlåtelse – Bilder

Jag beviljar härmed STOCKPHOTOMEDIA fullmakt att publicera, distribuera och sälja alla fotografier som jag inkommer med till deras Webbsidas anvisningar på www.STOCKPHOTOMEDIA.com / Fotomedia.se

Jag förstår att genom att sända in BILDER till STOCKPHOTOMEDIA så beviljar jag STOCKPHOTOMEDIA fullmakt att duplicera, trycka, distribuera och återsälja alla insända BILDER, till försäljning till allmänheten eller för kommersiella framställningar. Jag förstår också att alla de BILDER inkluderande en igenkännbar person eller egendom kräver skriftligt tillstånd från samma person eller ägare till egendomen före presentation och att jag även ska bifoga ett signerat formulär för Modellöverlåtelse eller formulär för Egendomsöverlåtelse som vederbörligen signerats till STOCKPHOTOMEDIA. Jag är medveten om och förstår att STOCKPHOTOMEDIA inte kommer att hållas ansvariga för något upphovsrättsintrång på några fotografier presenterade av undertecknad. Genom att presentera mina fotografier för STOCKPHOTOMEDIA för publikation på deras Webbsidas gallerier för bilder till salu, beviljar jag härmed STOCKPHOTOMEDIA rätten till licensen till allt innehåll till dess att jag underrättar dem om min avsikt att avlägsna nämnda BILD (ER). BILDER som har presenterats, granskats, godkänts och publicerats på STOCKPHOTOMEDIA:s Webbsidas gallerier får dock inte avlägsnas inom en period omfattande 180 dagar efter att de först publicerats.

Jag förstår att köparna av de licenser sålda av STOCKPHOTOMEDIA för mina BILDER kommer att förbli anonyma för mig. I händelse av detta samtycker jag till att inte etablera kontakt med någon av köparna av mina BILDER, såvida de inte befinns i uppenbar och odisputabel överträdelse av licensvillkoren utfärdade av STOCKPHOTOMEDIA. I händelse av detta är jag berättigad att agera gentemot köparna då de bryter mot licensavtalet och härmed förbinder jag mig att underrätta STOCKPHOTOMEDIA skriftligen om mitt agerande. Vidare samtycker jag till att skydda och hålla STOCKPHOTOMEDIA skadelösa, tillsammans med deras ägare, direktorer/styrelsemedlemmar, representanter, anställda och medarbetare vid allt sådant agerande.

Jag bekräftar härmed, att i utbyte mot denna Upphovsrättsöverlåtelse är STOCKPHOTOMEDIA förpliktigade att kreditera mitt konto med 35% till 55% av avgiften närhelst en användare laddar ner och betalar för en av de BILDER som jag har laddat upp på STOCKPHOTOMEDIA. Jag förstår att STOCKPHOTOMEDIA förbehåller sig rätten att refusera mina BILDER i vilket fall jag behåller all upphovsrätt utan vidare förpliktelser.
Jag bekräftar härmed att STOCKPHOTOMEDIA har rätt att avlägsna fotografier från STOCKPHOTOMEDIA:s webbsida när som helst. STOCKPHOTOMEDIA är inte ålagda att tillhandahålla fotografen orsaken till avlägsnandet såvida inte fotografen uttryckligen begär en sådan orsak.

Utöver ovan specificerade villkor bekräftar jag härmed för STOCKPHOTOMEDIA att de foton som presenteras av mig är min egen personliga egendom.
Jag försäkrar att jag fullständigt kommer att efterleva alla licensavtal sålda av STOCKPHOTOMEDIA inom villkoren för dessa licenser. Jag samtycker till att efterleva alla de villkor och bestämmelser som specificerats i detta dokument inklusive de som är applicerbara till upphovsrätten och/eller mitt överlåtande av upphovsrätt. Detta Avtal utgör basen för överlåtande av denna upphovsrätt.

Skadeersättning

Du samtycker härmed till kompensation, försvar och att hålla STOCKPHOTOMEDIA skadelösa emot samtliga fordringar, ansvarsskyldighet, skadestånd, kostnader och utgifter inklusive de rimliga advokatarvoden och utgifter som kommer av eller är relaterade till överträdelser av de villkor och bestämmelser stipulerade i detta Avtal, användande av denna webbsida och nyttjandet av BILDER antingen för sig själva eller i kombination med annat material, din underlåtenhet att efterleva några restriktioner rörande användandet av BILDER, eller andra krav från en tredje part relaterat till användande av BILDER, för sig självt eller i kombination med annat material.

Avsägelse

STOCKPHOTOMEDIA ger dig tillträde till dess webbsida och BILDER i befintligt skick. Vi erbjuder inga garantier, tydliga eller underförstådda, avseende några bilder, webbsidan, riktigheten av information däri, eller några rättigheter eller licenser under detta avtal inklusive, utan begränsningar, några underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för specifika ändamål, eller icke-överträdelser, eller att webbsidan eller några tjänster kommer att förbli oavbrutna eller felfria eller utan defekter.

Icke desto mindre, för ansvarsfrihet som inte lagenligt kan uteslutas eller begränsas kan inte STOCKPHOTOMEDIA eller medarbetare eller medlemmar hållas ansvariga för dig eller annan tredje part som ställer krav igenom det, för direkta, indirekta, mindre betydande, särskilda eller påföljande skador som resultat av eller relaterade till bruket av BILDER, antingen det är utformat som en överträdelse av garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt syfte eller icke-överträdelse, gällande någon lagteori, åtalbart agerande, kontrakt, misslyckande av grundläggande syfte eller annat. Inte under några omständigheter skall STOCKPHOTOMEDIA eller dess medarbetares ansvarsfrihet för ditt bruk av någon BILD som tillhandahålls härunder överträda den större summan fakturerad och betalad av dig för användandet av nämnda BILD.

Avsägelseklausul

Inget agerande från STOCKPHOTOMEDIA:s part annat än en uttrycklig skriftlig Avsägelse eller Ändringsförslag ska tolkas som en avsägelse eller ändringsförslag gällande denna Webbsidas Användaravtal. Skulle någon klausul av detta Avtal befinnas vara omöjligt att upprätthålla, varhelst och till omfattningen möjlig, så kommer detta inte att påverka några andra klausuler och var och en kommer att bestå separat och individuellt i full kraft och effekt.

2008-05-20